Links

Buurtsportcoach Texel

L!M!TS

 

www.buurtsportcoachtexel.nl

www.Limits-online.nl

Gemeente Texel

 

www.texel.nl

CJG

 

www.cjgtexel.nl

Artex

 

www.artex.nl

Jeugdclub De Koog

 

www.jeugdclubdekoog.nl

Jeugdclub De Cocksdorp

 

www.svctexel.nl

Nederlands Jeugd Instituut

 

www.nji.nl

Jongeren Informatie Punt

 

www.jip.org

GGD Hollandsnoorden

 

www.ggdhollandsnoorden.nl

GGZ Noord Holland Noord

 

www.ggz-nhn.nl

In control of alcohol en drugs

Trimbos instituut

Brijder

Drugs info team

Stivoro

 

 

www.incontrolofalcoholendrugs.nl

www.trimbos.nl

www.brijder.nl

www.drugsinfoteam.nl

 www.stivoro.nl

 

 

 

 Chill 4 Ever: J.C. Time Out

Dinsdag

 

13.00 - 16.00 uur

 

OSG

 

Woensdag

 

15.00 - 17.30 uur

 

7+

 

Woensdag

 

19.00 - 22.00 uur

 

10+

 

Vrijdag

 

19.00 - 22.00 uur 

 

10+

 

Zaterdag

 

19.00 - 22.00 uur 

 

10+