Young 4 Ever

Missie

Het welzijn van de Texelse jeugd- en jongeren bevorderen.

Visie

Tieners en jongeren

Young 4 Ever gaat de doelgroepen tieners en jongeren gescheiden bedienen en monitoren met uiteraard ook overlappende activiteiten. Tieners van 10 t/m 15 jaar hebben een andere begeleiding nodig dan jongeren van 16 jaar en ouder. Een groot verschil is bijvoorbeeld de mobiliteit van de twee doelgroepen. Tieners zoeken veelal hun vrijetijdsbesteding in het eigen dorp. Er wordt veel aan sport gedaan, zowel in verenigingsverband als in de openbare buitenruimte. De meeste buitendorpen hebben tevens jeugdclubs welke worden gedraaid door enthousiaste vrijwilligers. Dit aanbod voorziet in de behoefte. Kanttekening hierbij is dat vrijwilligers aangeven dat tieners tot 15 jaar nog wel komen, maar dat de jongeren vanaf 16 jaar wegblijven. Jongeren vanaf 16 jaar zijn mobieler en zelfstandiger, hebben vaak een scooter en zitten op de OSG in Den Burg. Ze hebben meer behoefte aan ontmoeting en ontspanning bij elkaar (thuis, in de horeca of in de openbare buitenruimte). Ze blijven na school langer in Den Burg. De reden daarvoor is dat er simpelweg meer faciliteiten zijn en minder sociale controle. Voor jongeren vanaf 16 jaar zijn vrienden de belangrijkste personen. De (ambulant) jongerenwerker is voor beide doelgroepen een belangrijk persoon. De kracht van de (ambulant) jongerenwerker is dat hij/zij de ‘taal’ van de tieners en jongeren spreekt en daardoor een vertrouwensband creëert. Bovendien staat de (ambulant) jongerenwerker los van de thuis en schoolsituatie en neemt dus geen autoritaire functie in.

Kwetsbare doelgroep

De stichting heeft binnen haar activiteiten extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld meiden. De activiteiten voor kwetsbare doelgroepen zijn (vraag/behoefte)gericht en vinden plaats in alle dorpen. Bepaalde doelgroepen zijn in hun puberteit kwetsbaar en makkelijk beïnvloedbaar. De stichting wil met die doelgroepen, in een veilige omgeving, onderwerpen bespreekbaar maken en voorlichting geven. Hierbij moet gedacht worden aan seksualiteit, menstruatie, verandering lichaam, eetstoornissen, loverboys, alcohol/drugs etc.

Ouders/opvoeders

Ouders/opvoeders zijn voor de stichting een belangrijke doelgroep. Bij signalering van afwijkend gedrag bij een tiener/jongere zal contact worden opgenomen met de ouders/opvoeders om de signalen te bespreken. De jongerenwerker heeft een bepaalde vertrouwensfunctie richting de tieners en jongeren, maar moet bij (aanhoudend) grensoverschrijdend gedrag, in overleg met de betreffende tiener/jongere, de ouders/opvoeders erbij betrekken.

Preventie

Preventie is een groot en belangrijk onderdeel binnen de stichting en van essentieel belang om ervoor te zorgen dat tieners en jongeren voldoende voorlichting krijgen in deze invloedrijke periode van hun leven. Door preventief werken (informeren, adviseren, begeleiden, voorlichten) en vroegtijdig signaleren worden een heleboel problemen voorkomen en kan op de langere termijn ook de maatschappij veel geld bespaard worden. De jongerenwerkers van de stichting zijn en worden getraind om goed te signaleren. Het doel is vroegtijdig te kunnen ingrijpen in een negatieve ontwikkeling bij tieners en jongeren. Preventief werken, signaleren en doorverwijzen zijn prioriteiten binnen de stichting.

Doelstelling:

Het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid in de breedste zin des woord (participatie), het informeren en adviseren (preventie) en het ondersteunen en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van jeugd- en jongeren op Texel.

Strategie/Doelen:

  • Vraaggericht werken.

  • Tieners en jongeren meer laten participeren in de Texelse samenleving.

  • Extra aandacht geven aan kwetsbare tieners en jongeren.

  • Kwaliteit leveren door een continu monitoringproces.

  • Ouders/opvoeders actief betrekken bij het jeugd- en jongerenwerk.

  • Vrijwilligers en stagiaires een deskundig platform geven om te ervaren en te leren.

  • Preventief werken door snel op signalen en trends in te springen.

  • Het tiener en jongerenwerk een stevig fundament geven welke niet meer weg te denken is van Texel.

  • Nauw samenwerken met ketenpartners die met tieners en jongeren te maken hebben.

  • Extravert, participerend en ondersteunend profileren.

 

 Chill 4 Ever: J.C. Time Out

Dinsdag

 

13.00 - 16.00 uur

 

OSG

 

Woensdag

 

15.00 - 17.30 uur

 

7+

 

Woensdag

 

19.00 - 22.00 uur

 

10+

 

Vrijdag

 

19.00 - 22.00 uur 

 

10+

 

Zaterdag

 

19.00 - 22.00 uur 

 

10+