jeugd- en jongerenwerk op Texel

  Young4Ever_header_TimeOut_2_01_2018-StefanKrofft
  skatepark2
  timeout
  pillen
  timeout1
  drank-geld1
  skatepark1
  previous arrow
  next arrow

  Privacyverklaring

  Young 4 Ever, gevestigd aan Wilhelminalaan 1, 1791 AL Den Burg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  www.young4ever.nl Wilhelminalaan 1, 1791 AL Den Burg 06-44083613

  Berber Kruger is de Functionaris Gegevensbescherming van Young 4 Ever zij is te bereiken via .

  Persoonsgegevens die wij verwerken:

  Young 4 Ever verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over de activiteiten van u
  • Bankrekeningnummer
  • Nationaliteit

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

  Young 4 Ever verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gezondheid
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  • Burgerservicenummer

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzamelt worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via . Dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Young 4 Ever verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Om diensten bij u te leveren (zoals bijv. bouwdorp, texelse vakantiekaart)
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Young 4 Ever gebruikt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals het voeren en bijhouden van de administratie en voor de belastingdienst.
  • Het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en stageovereenkomsten

  Minderjarigen

  Young 4 Ever verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Young 4 Ever neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Young 4 Ever) tussen zit. Young 4 Ever gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  Citrix voor inloggen op computersystemen.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Young 4 Ever bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Young 4 Ever verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Young 4 Ever blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Young 4 Ever gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Young 4 Ever en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Young 4 Ever wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Young 4 Ever neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

  Meldplicht van datalekken

  Young 4 Ever heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Young 4 Ever heeft de volgende maatregelen genomen:

  • Beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen
  • De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn bij ons enkel toegankelijk voor medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben
  • Mocht blijken dat toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

  E-mailberichten

  E-mailberichten en eventuele bijlagen die medewerkers van Young 4 Ever versturen, zijn alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mailbericht heeft ontvangen dat niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht te wissen. Gebruik van deze informatie zonder goedkeuring van de afzender is niet toegestaan en valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Young 4 Ever.

  Young 4 Ever

  Stichting Young 4 Ever

  Postadres: Postbus 120
  1790 AC Den Burg

  Bezoekadres: Wilhelminalaan 1
  1791 AL Den Burg

  E-mail
  © 2018 Young4Ever